Bwrdd Cyfarwyddwyr

Cartref > Amdanom > Bwrdd Cyfarwyddwyr

Ar hyn o bryd mae 8 unigolyn yn gwasanaethu fel cyfarwyddwyr ar Fwrdd Bara Caws. Penodwyd pob un oherwydd eu cefnogaeth a'u dealltwriaeth o amcanion ac ethos y Cwmni, eu cefnogaeth i’r theatr yng Nghymru yn gyffredinol, a'u gallu i gyfrannu sgiliau arbenigol i’r Cwmni yn benodol. Mae pob aelod yn mynychu cyfarfodydd rheolaidd y Bwrdd, a hefyd yn aelodau o is-baneli sydd a chyfrifoldebau penodol addas i’w harbenigedd.

Cadeirydd Theatr Bara Caws - Ben Gregory

Cadeirydd 
- Ben Gregory


Daw Ben o Dredegar. Symudodd i Benygroes yn 1998 ac yn gweithio i Yr Orsaf. Mae Ben yn gyn Uwch Swyddog Cymuned gyda Grŵp Cynefin. Mae’n gwirfoddoli gyda nifer o grwpiau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn cynnwys Iwth Pen (clwb ieuenctid gwirfoddol), Dyffryn Nantlle 2020 (yn cynnwys grwpiau ffilm llwyddiannus, a dechrau clwb drama i’r ifanc yn Ionawr 2019), ac yn Lywodraethwyr Ysgol Bro Lleu. Mae’n un o sylfaenwyr Siop Griffiths Cyf, gyda chyfrifoldeb am godi arian.

Aelod o is-baneli – Cyllid, Cyfalaf/Cartref Newydd, Staffio a Chyflogaeth.

Is Gadeirydd Theatr Bara Caws - Gerwyn Williams

Is Gadeirydd - Gerwyn Williams


Golygydd Creadigol yng Ngwasg y Bwthyn, awdur a beirniad llenyddol. Cyn hynny, bu Gerwyn am flynyddoedd yn Athro yn Adran Gymraeg Prifysgol Bangor. Y mae wedi gwasanaethu ar amryw bwyllgorau a byrddau ym maes y celfyddydau, e.e. bwrdd ymddiriedolwyr Cyngor Llyfrau Cymru ac aelod o fwrdd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Aelod o is-baneli – Cyllid, Cyfalaf/Cartref Newydd, Artistig, Staffio a Chyflogaeth.

Sion Blake - Aelod o Fwrdd Theatr Bara Caws

Sion Blake


Gradd yn y Gyfraith a Ffrangeg o CPC Aberystwyth. Myfyriwr Erasmus ym Mhrifysgol Rennes, Llydaw. Gweithio i gwmni Cyfreithwyr Pritchard Jones Lane LLP, Caernarfon.

Aelod o is-baneli – Cyllid, Cyfalaf/Cartref Newydd, Staffio a Chyflogaeth.

Alun Ffred Jones - Aelod o Fwrdd Theatr Bara Caws

Alun Ffred Jones


Cyn Bennaeth adran y Gymraeg yn Ysgol Alun, yr Wyddgrug; cyn  gyflwynydd a newyddiadurwr gyda HTV; cyn gyfarwyddwr / cynhyrchydd gyda Ffilmiau’r Nant; cyn arweinydd Cyngor Gwynedd; cyn Aelod Cynulliad gan dreulio tair blynedd yn Weinidog Treftadaeth yn Llywodraeth Cymru’n Un; un o sylfaenwyr a chyn Gadeirydd Antur Nantlle. Bu iddo rhyddhau ei nofel gyntaf Gwynt y Dwyrain ym mis Awst 2023. Bu i’r nofel ennill Gwobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2023.

Aelod o is-baneli – Cyllid, Cyfalaf/Cartref Newydd.

Mair Rowlands - Aelod o Fwrdd Theatr Bara Caws

Mair Rowlands


Roedd Mair Rowlands yn Gynghorydd Sir yn Ward Menai Bangor rhwng 2012-2022, ac mae hi’n gyn Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc a Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd.

Mae hi bellach yn gweithio fel Cyfarwyddwr Undeb Bangor - sef Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor, lle mae hi’n gyfrifol am arwain a rheoli’r elusen o ddydd i ddydd, a gweithio’n agos gyda arweinwyr ifanc.

Aelod o is-baneli – Staffio a Chyflogaeth, ‘Buddies’ y Bwrdd.

Mared Llywelyn - Aelod o Fwrdd Theatr Bara Caws

Mared Llywelyn


Enillodd Y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd Pen y Bont ar Ogwr yn 2017. Ym mis Ionawr y flwyddyn honno, ffurfiodd Cwmni Tebot gyda’i ffrindiau - cwmni amatur sy’n awyddus i ddiddanu eu cymuned drwy berfformio eu gwaith gwreiddiol. Ers sefydlu’r Cwmni, maent wedi gweithio ar y cyd â Chwmni Theatr Bara Caws drwy ysgrifennu’r Rifiw hwyliog Costa Byw. Bu Mared hefyd yn cydweithio â Bara Caws a Theatr Ieuenctid yr Urdd gyda’r sioe Aberhenfelen, roedd yn un o’r tair dramodydd â ysgrifennodd y sioe. Yn ddiweddar y cynhyrchiad tairieithog Taigh/Tŷ/Teach.

Mae hi wedi cyfieithu’r ddrama An Oak Tree / Derwen i Gwmni Invertigo, a teithiodd y ddrama o amgylch theatrau Cymru yn ystod Tachwedd 2018. Mae hi wedi cydweithio gydag Arad Goch ar y ddrama theatr fforwm Hudo a'r ddrama Croesi'r Llinell. ar gyfer ysgolion. Yng Ngorffennaf 2019 enillodd Hudo/Tempted wobr Celfyddydau a Busnes Cymru.

Yn ddiweddar cydweithiodd gyda Cwmni'r Frân Wen ar y ddrama lwyfan Croendena, a bu'n perfformio yn Parti Priodas, Theatr Genedlaethol Cymru.

Mae Mared yn gweithio fel Swyddog Addysg a Gwirfoddoli yn Plas Carmel, Anelog.

Aelod o is-baneli –Cyfalaf/Cartref Newydd, Artistig.

Ifan Pleming - Aelod o Fwrdd Theatr Bara Caws

Ifan Pleming


‘Ifan Pleming ydi’r enw, yn wreiddiol o Llithfaen ger Pwllheli. Ar ôl cyfnod yng Nghaerdydd yn astudio’r Gymraeg a’r Gyfraith a chyflawni gradd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol mi ges waith yn cyfieithu i Llywodraeth Cymru. Dwi bellach wedi symud yn ôl i Lithfaen ac yn gweithio fel cyfieithydd yn swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghaernarfon.

Mae gen i ddiddordeb mawr yn y celfyddydau ac wedi bod yn aelod o dîm Talwrn y Beirdd, Aberhafren, am gyfnod. Dwi’n mwynhau ysgrifennu caneuon ac wedi cyhoeddi ambell un. Yn ddiweddar iawn, dwi wedi dechrau PhD yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn hanes morwrol a hanes lleol.
Dwi’n falch iawn o gael y cyfle i fod yn aelod o Fwrdd Theatr Bara Caws, ac er mai rhywbeth cymharol newydd i mi ydi byd y ddrama, a mod i’n fwy cyfarwydd â rhyddiaeth, mae’n fraint cael bod o gymorth i sicrhau bod adnodd cymunedol mor bwysig a Theatr Bara Caws yn parhau i ddatblygu gwaith cyfrwng Cymraeg gwreiddiol, perthnasol a ffraeth o’r ansawdd uchaf.

Mae gan i Barlys yr Ymenydd – Cerebral Palsy – sy’n golygu na alla i gerdded heb gymorth ffrâm gerdded neu faglau – gobeithio bod modd i mi wneud cyfraniad yn hyn o beth wrth i Bara Caws baratoi rhaglen artistig yn u dyfodol a  sicrhau hygyrchedd yn y cartref newydd’.

Hayden Jones - Aelod o Fwrdd Theatr Bara Caws

Haydn Jones


Gyda dros 16 mlynedd o brofiad gwaith yn y sectorau cymdeithasol ac amgylcheddol, rwy’n arweinydd angerddol a strategol sy’n ffynnu ar greu effaith gadarnhaol a meithrin cydweithio. Fel Prif Swyddog Cymunedoli Cyf, rwy’n goruchwylio llwyfan arloesol a chyffrous sy’n cysylltu a chefnogi mentrau cymunedol Gwynedd, gan wella eu cynaliadwyedd a’u gwydnwch. Rwyf wedi ymrwymo i hyrwyddo llesiant cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y rhanbarth, a dod â safbwyntiau a phrofiadau amrywiol i’r tîm.

Cyn ymuno â Cymunedoli Cyf, roeddwn yn Uwch Reolwr yn Antur Waunfawr, menter gymdeithasol flaenllaw sy'n darparu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ag anableddau dysgu. Rheolais dri busnes gwyrdd a oedd yn darparu gwasanaethau a chynhyrchion o ansawdd uchel. Fe wnes i hefyd ysgogi fy sgiliau mewn arweinyddiaeth ryngbersonol, cymorth technegol, a chynllunio strategol i sicrhau gweithrediad llyfn ac effeithlon y busnesau, a boddhad a grymuso'r staff a'r cwsmeriaid.