Cyhoeddi Rhaglen 2018

Cartref > Newyddion > Archif > Cyhoeddi Rhaglen 2018

Unwaith eto ‘da ni wedi ceisio paratoi amrywiaeth o adloniant i’n cynulleidfaoedd eleni, pob un, gobeithio yn diwallu gwahanol anghenion yn ôl y gofyn. ‘Rydym yn anelu bob tro at greu celfyddyd o safon gyda’r nod o ymestyn, cyrraedd a diddanu, beth bynnag yw’r genre a phwy bynnag yw’r gynulleidfa.

Ymchwil a Datblygu

Mewn partneriaeth â Dawns i Bawb ‘da ni newydd gwblhau cyfnod byr o Ymchwil a Datblygu ar lyfr  Angharad Tomos, Wrth fy Nagrau I. Mae’r ddelwedd ganolog yn un drawiadol – cleifion mewn ward sy’n ymdrin â salwch meddwl, a’r cleifion? – merched o’r traddodiad llenyddol Cymraeg sydd wedi dioddef trawma o rhyw fath. O Heledd i Monica, o Gwladys Rhys i Mrs Prichard. Mae’r prif bwnc yn un sydd angen ei wyntyllu, ond mae’r chwyddwydr hefyd yn dangos diffygion y system pan nad oes iaith gyffredin gan y cleifion a’r meddygon.

Nid yw’r celfyddydau’n faes sy’n aros yn ei unfan, a rhaid gweithio’n gyson i gynnig sialensiau newydd i ymarferwyr creadigol a chynulleidfaoedd fel ei gilydd, felly ‘roeddem yn awyddus i archwilio pryd nad yw geiriau’n ddigon i gyfleu emosiwn, pryd mae’r corfforol yn goresgyn y geiriol. Fel cwmni ‘da ni’n gosod pwyslais ar ymestyn sgiliau ymarferwyr, ac wrth roi cyfle i actorion, sydd fel arfer yn gweithio â thestun geiriol yn unig, arbrofi â theatr fwy corfforol, mae eu hymarfer creadigol yn datblygu, ac mae buddsoddi mewn ymarferwyr yn hollbwysig ar gyfer parhad y diwydiant yng Nghymru.

Yn sgil y pythefnos mae Catherine (DiB), finnau a Carys, Gwen a Mari (y 3 actores gymerodd ran yn y gweithdy) yn hyderus ein bod wedi darganfod cychwyn proses i wireddu’r weledigaeth sydd gennym, ac yn bwriadu ymchwilio ymhellach i’r prosiect yn ystod y misoedd nesaf. ‘Da ni’n falch iawn o gyhoeddi y bydd Angharad ei hun yn cyd-weithio â ni ar addasu ei llyfr yn sgript ar gyfer y llwyfan.

cynulleidfa yn edrych ar y llwyfan

Tymor y Gwanwyn 5 Mai - 2 Mehefin

Byddwn yn dechrau ein cynyrchiadau eleni drwy gyflwyno Sioe Glwb newydd sbon – Brêcshit. A’r tro hwn ‘da ni wedi gwahodd rhai o hoelion wyth y sioeau i gyd-sgwennu’r sgript, a hefyd wedi gwahodd un aelod bach newydd i gyd-weithio gyda’r llewod yn eu ffau. Manon Ellis yw’r ferch eofn honno, ac mae hi, Iwan Charles, Llyr Evans a Gwenno Ellis Hodgkins eisoes wedi bod yn sgriblo’n ddygn dan lygad barcud John Glyn Owen, fydd yn ei chyfarwyddo. 4 actor ond degau o gymeriadau – llond bol o chwerthin, tynnu coes (a blewyn o drwyn), dychan a maswedd (ma’ siŵr!).

“Mae teulu Doris Morris wedi bod yn ffarmio yn Bryn-Cwd-yr-Arian ers canrifoedd, ond yn dilyn canlyniad y bleidlais Brexit mae Doris druan wedi gorfod arall-gyfeirio. Bellach mae hi’n rhedeg clinig therapiwtig a hafan i bobl gyda bob math o broblemau. A fydd rhedeg busnes o’r fath yn cadw’r blaidd o’r drws? A fydd Doris yn llwyddo i gadw ei hetifeddiaeth? A pha mor iachus ydy ‘colonic irrigation’ i rywun mewn gwirionedd? – Cawn weld!”

( Canllaw Oed 18 + )

rhan o'r cast yn darllen dros y sgript.

Tymor yr Haf Awst 3 - 11

Yna yn ystod mis Awst byddwn yn ail-godi Gair o Gariad – sioe y gwnaethom ei pherfformio’n lleol yn 2016 – ond yn sgil ei llwyddiant, ac i ymateb i’r galw, byddwn yn cyd-weithio â’r Eisteddfod ac â Chapter er mwyn ei chyflwyno yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd. Wrth i chi brynu tocyn bydd cyfle i chi gyflwyno cais am gân i rywun/rhywbeth/rhywle sy’n golygu rhywbeth i chi, ac wedyn bydd y cais (dienw os ‘da chi’n dymuno) yn cael ei blethu i gorff y sioe byddwch chi’n dod i’w gweld. Dim ond ceisiadau gan bwy bynnag sydd yn bresennol yn y perfformiad hwnnw fydd yn cael eu darllen a’u chwarae, gan sicrhau fod pob un sioe yn gwbl unigryw a’n berthnasol i’r gynulleidfa honno. ‘Roedd amrywiaeth y ceisiadau’n syfrdanol, yn deimladwy, dirdynnol, doniol, haerllug i gariadon, i wŷr a gwragedd, i rieni ac i blant, ac eraill yn cynnwys brawddeg neu ddwy i anifail, neu fro, ac un neu ddau wedi cyflwyno cais iddyn nhw’u hunain! ‘Does DIM RHAID cyflwyno cais, wrth gwrs, ond ymateb y rhai ddaeth i’w gweld oedd naill ai eu bod yn difaru peidio â gwneud, neu eu bod yn difaru nad o’n nhw wedi mynd i fwy o fanylder… bydd rhagor o wybodaeth, gan gynnwys enghreifftiau (ar ôl gofyn caniatad wrth gwrs!), ar y wefan yn ystod y misoedd nesaf. ‘Da ni wrth ein boddau bod yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ein gwahodd unwaith eto i gyfrannu at yr ŵyl, a hefyd yn falch iawn fod Chapter yn awyddus i gyd-weithio gyda ni mewn modd ychydig yn wahanol i’r arfer. ‘Da ni erioed wedi profi cynhyrchiad lle ‘roedd pawb mor awyddus i barhau â’r noson – ‘roedden nhw am aros i hel atgofion ac i rannu profiadau – mae’n wych, felly, bod Chapter yn lleoliad mor ddelfrydol i ymestyn y profiad a’r noson i’r eithaf.

Wel, sôn am siwrne o brofiadau, o chwerthin afreolus ac o embaras pur, i atgyfodi hen atgofion hir-golledig…Gadawodd pawb â llygaid sgleiniog a gwên lydan yr un…”

(Lowri Haf Cooke)

Un nodyn bach – dim ond 40 tocyn sydd i’w cael ar gyfer pob perfformiad felly archebwch eich lle cyn gynted ag y bydd y tocynnau ar werth!

golwg uwchben y llwyfan

Tymor yr Hydref Hydref 9 - 27

Wedyn, yn yr hydref, byddwn yn cyflwyno Dwyn i Gof gan un o ddramodwyr cyfoes pwysicaf Cymru, y diweddar Meic Povey. ‘Roedd Meic wedi gyrru’r ddrama atom llynedd, ac ‘ro’n i wrthi’n dechrau rhyw gyfathrebu ynglŷn â hi pan gafodd ei daro’n ddifrifol wael. ‘Ro’n i mewn cyfyng-gyngor. ‘Roedd wedi gyrru gair ataf dro yn ôl yn dweud ei fod yn awyddus i leihau rhywfaint ar ei waith ‘sgwennu, a hynny yn enwedig ar gyfer y teledu, ond, yn ei eiriau ef “… ma theatr yn deciall arall o bysgod…”. Gan nad yw’r cyfle’n bodoli bellach i’w gwestiynu ac i sgwrsio a thrafod – sef un o’r pethau dwi’n eu trysori pan yn cyd-weithio ag awdur – a ddylsem ei chyflwyno ai pheidio? Yna deuddydd wedi iddo farw cefais gerdyn ganddo, drwy law Catrin ei ferch, ac yn ei ffordd ddihafal ei hun yn fy herio i ymgymryd â’r gwaith asap – a fel ddeudodd Catrin – “Pwy yda ni i ignorio hynny?”. Mae Dwyn i Gof yn ddrama heriol, llawn hiwmor tywyll am golli’r cof, am etifeddiaeth ac am ddatgelu cyfrinachau. Fyddai’n colli’r cyfle i drafod, i ddadlau ac i herio, ond bydd hi – fel bob tro – yn fraint.

Meic Povey yn dal llyfr

Ymchwil a Datblygu

Mewn partneriaeth â Dawns i Bawb ‘da ni newydd gwblhau cyfnod byr o Ymchwil a Datblygu ar lyfr  Angharad Tomos, Wrth fy Nagrau I. Mae’r ddelwedd ganolog yn un drawiadol – cleifion mewn ward sy’n ymdrin â salwch meddwl, a’r cleifion? – merched o’r traddodiad llenyddol Cymraeg sydd wedi dioddef trawma o rhyw fath. O Heledd i Monica, o Gwladys Rhys i Mrs Prichard. Mae’r prif bwnc yn un sydd angen ei wyntyllu, ond mae’r chwyddwydr hefyd yn dangos diffygion y system pan nad oes iaith gyffredin gan y cleifion a’r meddygon.

Nid yw’r celfyddydau’n faes sy’n aros yn ei unfan, a rhaid gweithio’n gyson i gynnig sialensiau newydd i ymarferwyr creadigol a chynulleidfaoedd fel ei gilydd, felly ‘roeddem yn awyddus i archwilio pryd nad yw geiriau’n ddigon i gyfleu emosiwn, pryd mae’r corfforol yn goresgyn y geiriol. Fel cwmni ‘da ni’n gosod pwyslais ar ymestyn sgiliau ymarferwyr, ac wrth roi cyfle i actorion, sydd fel arfer yn gweithio â thestun geiriol yn unig, arbrofi â theatr fwy corfforol, mae eu hymarfer creadigol yn datblygu, ac mae buddsoddi mewn ymarferwyr yn hollbwysig ar gyfer parhad y diwydiant yng Nghymru.

Yn sgil y pythefnos mae Catherine (DiB), finnau a Carys, Gwen a Mari (y 3 actores gymerodd ran yn y gweithdy) yn hyderus ein bod wedi darganfod cychwyn proses i wireddu’r weledigaeth sydd gennym, ac yn bwriadu ymchwilio ymhellach i’r prosiect yn ystod y misoedd nesaf. ‘Da ni’n falch iawn o gyhoeddi y bydd Angharad ei hun yn cyd-weithio â ni ar addasu ei llyfr yn sgript ar gyfer y llwyfan.

poster ymchwil o prosiect newydd

Cyd-weithio â Urdd Gobaith Cymru

Ers i ni ennill y tendr ar gyfer cyd-weithio ar gynhyrchiad newydd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd, mae’r gwaith ‘sgwennu eisoes wedi cychwyn. Nod y cynllun yw meithrin tîm o bobl ifanc talentog fydd wedyn yn gyfrifol am y prosiect drwyddo draw, dan arweiniad Tîm Rheoli Bara Caws ac ymarferwyr profiadol eraill e.e Dyfan Jones a Catherine Young. Mae 3 awdures ifanc o Wynedd wedi eu gwahodd i gyd-sgriptio, sef Elan Grug Muse, Sara Annest a Mared Llywelyn Williams – dan arweiniad y Dr Manon Wyn Williams.  Mae Meilir Rhys Williams wedi ei wahodd i gyfarwyddo, Ifan Tswmani i arwain ar yr elfennau cerddorol, Cêt Haf fel Coreograffydd, Erin Madox yn Cynllunio Set a Gwisgoedd.  Byddwn wedyn yn cynnal clyweliadau ar gyfer y cast, cerddorion, y rhai sydd â diddordeb mewn cynllunio, marchnata, cyhoeddusrwydd ayb, yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

llun o criw Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd

Cynllun Drafft 1

Mae croeso i unrhyw un gysylltu â Bara Caws os am ‘sgwennu i’r Cwmni.  Ers blynyddoedd maith bellach mae’r Cwmni’n gweithredu Cynllun Drafft 1af wrth fynd ati i archwilio ac i gomisiynu gwaith newydd. Mae’r cynllun wedi esgor ar ddramâu mor amrywiol â Garw, Hogia Ni-Yma o Hyd, Allan o Diwn, No Wê, Raslas Bach a Mawr! ac Yfory.

Mantais y system i awdur yw ei fod yn cynnig cefnogaeth ariannol a phroffesiynol i unigolion, ac yn gwneud hynny mewn awyrgylch cefnogol dibwysau, gyda dadansoddiad a chyngor profiadol yn rhan annatod o’r cynllun.  Mae’n broses adeiladol hyd yn oed os nad yw’r canlyniad bob tro yn arwain at gynhyrchiad llawn.

Mantais artistig y system i’r Cwmni yw ei fod yn anelu at sicrhau gweithiau safonol, perthnasol fydd yn eistedd yn daclus yn y rhaglen waith.

Mantais ariannol y system i’r Cwmni yw ei fod yn anelu at sicrhau fod y coffrau sydd gan y Cwmni ar gyfer awduron/gwaith ysgrifenedig newydd yn cael ei wario a’i fonitro’n ofalus.

Cartref Newydd

‘Rydym hefyd yn parhau â’r gwaith o sicrhau gweithle newydd i’r Cwmni – sy’n flaenoriaeth dros y misoedd nesaf.  Byddai sicrhau adeilad sy’n fwy addas i bwrpas yn ein galluogi i osod y Cwmni ar seiliau cadarnach ar gyfer y dyfodol (yn ffigurol ac yn llythrennol!), ac yn ein galluogi i ddatblygu’r gofod creadigol i’r eithaf, gan feithrin, datblygu a chefnogi pob math o bartneriaethau a chysylltiadau cyffrous.  Nid yw’r hinsawdd economaidd yn ffafriol wrth gwrs, ond ‘da ni’n gwerthfawrogi’r holl ewyllys da, y cymorth ac awydd pawb i’n cynorthwyo yn fawr iawn. Falle byddwn yn dod ar eich gofyn eto cyn hir…

Pob newyddion